wybitne piel?gniarki i polo?ne
Alina Rumun PDF Drukuj Email

Alina Rumun, piel?gniarka-po?o?na.
Urodzi?a si? 15.07.1924r w Zawierciu w rodzinie Stanis?awy i Henryka, jako druga z trojga dzieci. Wybuch II Wojny ?wiatowej w 1939r przerwa? jej nauk? w ?e?skim gimnazjum w Katowicach. W roku 1940 umiera matka, wkrtce potem Niemcy rekwiruj? dom i ogrd a rodzina ulega rozproszeniu. 17-letnia Alina podczas prby przekroczenia granicy do Generalnego Gubernatorstwa zostaje uj?ta i skazana przez Niemcw na 3 m-ce robt w obozie karnym. Po powrocie z obozu uda?o jej si? zdoby? prac?, co uchroni?o j? przed wywzk? na roboty w g??b Rzeszy. Po kl?sce Niemiec Alina kontynuowa?a przerwan? nauk?. Po uko?czeniu gimnazjum zostaje przyj?ta do Uniwersyteckiej Szko?y Piel?gniarsko-Po?o?niczej za dyrekcji Anny Rydlwny, w ktrej po latach nauki od 15.09.1945 do 14.09.1948 uzyska?a dyplom piel?gniarki-po?o?nej z wynikiem bardzo dobrym.

Poprawiony: wtorek, 30 czerwca 2009 21:32
Więcej…
 
Maria Starowieyska PDF Drukuj Email

Maria Starowieyska 1896 1951
Urodzona we Lwowie 10.12.1896r.Crka Stanis?awa i Amelii z ?ubie?skich w domu, ktry by? o?rodkiem odnowy ?ycia religijnego i s?yn?? z dobroczynno?ci. W zakresie szko?y ?redniej nauk? uko?czy?a w szkole sistr Urszulanek. Okres I wojny ?wiatowej Maria wraz z rodzin? mieszka?a w Wiedniu, cierpi?c niedostatek. W roku 1926 rozpocz??a nauk? w Uniwersyteckiej Szkole Piel?gniarek i Higienistek w Krakowie. Dyplom piel?gniarki i prawo wykonywania zawodu uzyska?a w 1929r. W tym roku podejmuje prac? instruktorki w Poradni Przeciwgru?liczej szkolnego O?rodka Zdrowia, w ktrym odbywa?y si? praktyki uczennic. Z ich grona utworzy?a Ko?o Przyjaci? O?rodka, ktrego zadaniem by?o wspieranie ubogich bezrobotnych. Pod koniec lat trzydziestych podejmuje prac? z Hann? Chrzanowsk? jako wsp?redaktorka i administratorka czasopisma Piel?gniarka Polska, dzia?a w Polskim Stowarzyszeniu Piel?gniarek Zawodowych.

Poprawiony: wtorek, 30 czerwca 2009 21:33
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Anna Antonina Rydlwna - (ur. 30 pa?dziernika 1884 r. w Krakowie, zm. 6 marca 1969 r. w Krakowie) - polska piel?gniarka, pedagog i dzia?aczka spo?eczna. Crka okulisty Lucjana Rydla i siostra poety Lucjana Rydla. Stanis?aw Wyspia?ski w Weselu przedstawi? j? jako Haneczk?.
By?a wsp?za?o?ycielk? Szko?y Zawodowych Piel?gniarek Pa? Ekonomek w Krakowie (absolwentka pierwszego kursu tej?e szko?y). Nast?pnie zosta?a nauczycielk? a potem dyrektork? Uniwersyteckiej Szko?y Piel?gniarek i Higienistek w Krakowie.
Poprawiony: niedziela, 06 lutego 2011 22:14
Więcej…
 
Hanna Chrzanowska PDF Drukuj Email

Hanna Chrzanowska crka Ignacego i Wandy Szlenkier urodzona w Warszawie 7 .10.1902r. W zakresie szko?y ?redniej zda?a egzamin maturalny w 1920r. w tym te? roku jako wolontariuszka opiekowa?a si? rannymi ?o?nierzami poszkodowanymi w wojnie bolszewickiej, w jednym z krakowskich szpitali. W roku 1922 wst?pi?a do Warszawskiej Szko?y Piel?gniarek, ktr? uko?czy?a w 1924r. W roku 1925 przebywa?a na kilkumiesi?cznym stypendium Fundacji Rockefellera we Francji . W roku 1926 po z?o?eniu egzaminu pa?stwowego otrzyma?a prawo wykonywania zawodu piel?gniarki i podj??a prac? instruktorki w Uniwersyteckiej Szkole Piel?gniarek i Higienistek w Krakowie. W r. 1929 zosta?a redaktorem naczelnym jedynego zawodowego pisma w Polsce miesi?cznika Piel?gniarka Polska, funkcj? t? pe?ni?a a? do wybuchu wojny w 1939r.
Poprawiony: wtorek, 30 czerwca 2009 21:34
Więcej…
 
Więcej artykułów…