PDF Drukuj Email
STATUT KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIEL?GNIAREK I PO?O?NYCH POLSKICH

 

Preambu?a

 

Rok 1989 by? rokiem prze?omowym w ?yciu naszego kraju. Nast?pi? okres g??bokich przemian, ktry pozwoli? odtworzy? dawne stowarzyszenia katolickie, nawi?zuj?c do tradycji polskiego ?ycia katolickiego przed wojn?, a tak?e do do?wiadcze? i wzorw wyst?puj?cych w innych krajach Europy. Stowarzyszenia s?u?? umacnianiu podmiotowo?ci spo?ecze?stwa i tworz? podstawy ?adu i moralno?ci w zawodzie i w spo?ecze?stwie. Celem Katolickiego Stowarzyszenia Piel?gniarek i Po?o?nych Polskich jest systematyczna praca nad w?asn? formacj? duchow? i intelektualn? oraz godne reprezentowanie i ochrona zawodu piel?gniarki i po?o?nej, a tak?e troska o tradycj? zawodu i jej kontynuacj?. W naszej dzia?alno?ci kierujemy si? warto?ciami chrze?cija?skimi i nauk? spo?eczn? Ko?cio?a Katolickiego. Chcemy kultywowa? wszelkie dotychczasowe dzia?ania, ktrych ?rd?em jest dobro pochodz?ce od Boga. W imi? tego dobra chcemy spe?nia? nasze powo?anie i oddanie dla drugiego cz?owieka w duchu mi?o?ci chrze?cija?skiej. W s?u?bie tej b?dziemy propagowa? zasady ?ycia zdrowego moralnie, fizycznie i psychicznie.ROZDZIA? I
POSTANOWIENIA OGLNE

1
Katolickie Stowarzyszenie Piel?gniarek i Po?o?nych Polskich utworzone za wiedz? i aprobat? Konferencji Episkopatu Polski, dzia?a na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz na podstawie statutu.

2
Katolickie Stowarzyszenie Piel?gniarek i Po?o?nych Polskich zosta?o powo?ane do ?ycia przez cz?onkw za?o?ycieli w dniu 21 maja 1994 r., w czasie trwania 58 pielgrzymki pracownikw S?u?by Zdrowia w Cz?stochowie na Jasnej Grze.

3
Patronk? stowarzyszenia jest Maryja Matka Bo?a i ?w. ?ukasz Ewangelista.

4
Asystentem ko?cielnym Stowarzyszenia jest duchowny mianowany przez Konferencj? Episkopatu Polski.5

 1. Stowarzyszenie jest Organizacj? Spo?eczn? o dzia?alno?ci po?ytku publicznego, skupiaj?c? piel?gniarki i po?o?ne akceptuj?ce nauk? Ko?cio?a Katolickiego.
 2. Stowarzyszenie ma osobowo?? prawn? i mo?e w granicach obowi?zuj?cego prawa stowarzysza? si? z innymi podmiotami, o ile ich cele i dzia?alno?? nie s? sprzeczne z celami stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma prawo powo?ywa? Oddzia?y Terenowe. Oddzia?y Terenowe posiadaj? osobowo?? prawn?.


6
Stowarzyszenie mo?e by? cz?onkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze i dzia?aniach.

7
Stowarzyszenie posiada piecz?? pod?u?n? z pe?n? nazw? Stowarzyszenia i napisem Zarz?d G?wny lub Zarz?d Oddzia?u w ................... oraz piecz?? okr?g?? zawieraj?c? w otoku pe?n? nazw? Stowarzyszenia i napisem Zarz?d G?wny lub Zarz?d Oddzia?u w ................... , w ?rodku znak graficzny Stowarzyszenia. Znak graficzny zatwierdza Zarz?d G?wny.

8

 1. Stowarzyszenie wydaje legitymacje cz?onkowskie wed?ug wzorw zatwierdzonych przez Zarz?d G?wny.
 2. Stowarzyszenie mo?e posiada? w?asny sztandar i odznak? organizacyjn?.ROZDZIA? II
TEREN DZIA?ANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

9

 1. Stowarzyszenie dzia?a na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzib? w?adz naczelnych jest miasto sto?eczne Warszawa.ROZDZIA? III
CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

10
CELE:

 1. Pog??bianie i krzewienie zasad moralno?ci i etyki katolickiej oraz dba?o?? o ich przestrzeganie przez cz?onkw.
 2. Systematyczna praca nad w?asn? formacj? duchow? i intelektualn?.
 3. Godne reprezentowanie i ochrona zawodu piel?gniarki i po?o?nej.
 4. Piel?gnowanie szczytnych tradycji zawodu.
 5. Aktywizacja cz?onkw Stowarzyszenia w ?yciu spo?ecznym.


ZADANIA:

 1. Troska o realizacj? fundamentalnej zasady etyki piel?gniarskiej dotycz?cej obowi?zku obrony ?ycia ludzkiego od chwili pocz?cia, a? do naturalnej ?mierci.
 2. Propagowanie w ?rodowisku zawodowym nauki spo?ecznej Ko?cio?a, zw?aszcza dotycz?cej etyki, bioetyki i godno?ci osoby ludzkiej.
 3. Kszta?towanie w?a?ciwych postaw piel?gniarek i po?o?nych, podnoszenie ich ?wiadomo?ci moralnej i etycznej.
 4. Dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy dotycz?cej historii zawodu oraz wybitnych postaci piel?gniarek i po?o?nych.
 5. Prowadzenie zgodnej z nauk? Ko?cio?a dzia?alno?ci spo?eczno - kulturalnej, o?wiatowo - wychowawczej, charytatywnej, opieku?czej, samorz?dowej i spo?ecznej, zw?aszcza na rzecz chorych i niepe?nosprawnych.


11
SPOSOBY REALIZACJI:

 1. Organizowanie konferencji, odczytw, spotka? tematycznych.
 2. Aktywny udzia? w ?yciu ?rodowiska zawodowego poprzez wsp?prac? z organizacjami zawodowymi, instytucjami pa?stwowymi, samorz?dowymi (krajowymi i zagranicznymi).
 3. Archiwizacja, badanie i udost?pnianie materia?w dotycz?cych historii zawodu i wybitnych postaci piel?gniarek i po?o?nych. Prowadzenie dzia?alno?ci wydawniczej.
 4. Propagowanie wiedzy o piel?gniarstwie i po?o?nictwie oraz o piel?gniarkach i po?o?nych w?rd m?odego pokolenia.
 5. Wsp?praca z Ko?cio?em w organizowaniu modlitw, dni skupie?, rekolekcji s?u??cych rozwojowi i pog??bianiu ?ycia duchowego piel?gniarek i po?o?nych oraz ich podopiecznych.
 6. Organizowanie opieki i pomocy piel?gniarskiej, lekarskiej i socjalnej dla osb potrzebuj?cych, a zw?aszcza chorych i niepe?nosprawnych przez otwieranie i prowadzenie zak?adw leczniczych, opieku?czych, piel?gnacyjnych.
 7. Wspieranie i troska o piel?gniarki i po?o?ne seniorki.ROZDZIA? IV
SPOSB NABYWANIA I UTRATY CZ?ONKOSTWA, PRZYCZYNY UTRATY CZ?ONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWI?ZKI CZ?ONKW

12
Stowarzyszenie tworz?:

 1. Cz?onkowie zwyczajni - rzeczywi?ci.
 2. Cz?onkowie wspieraj?cy.
 3. Cz?onkowie honorowi.


13

 1. Cz?onkiem zwyczajnym rzeczywistym mo?e by? piel?gniarz, piel?gniarka i po?o?na, posiadaj?cy obywatelstwo polskie, ktry akceptuje i zobowi?zuje si? do przestrzegania statutu oraz kieruje si? w ?yciu zasadami etyki katolickiej.
 2. Cz?onkw zwyczajnych rzeczywistych przyjmuje Zarz?d G?wny Stowarzyszenia na podstawie przes?anej przez Zarz?d Oddzia?u deklaracji kandydata podpisanej przez dwch cz?onkw wprowadzaj?cych.
 3. Cz?onkowie za?o?yciele po zarejestrowaniu Stowarzyszenia staj? si? cz?onkami zwyczajnymi rzeczywistymi.14

 1. Cz?onkiem wspieraj?cym mo?e zosta? osoba fizyczna lub prawna, ktra zadeklaruje sta?e poparcie moralne i materialne celw Stowarzyszenia i jednocze?nie akceptuje za?o?enia Statutu i Uchwa? Stowarzyszenia.
 2. Cz?onkw wspieraj?cych przyjmuje Zarz?d G?wny Stowarzyszenia na podstawie przes?anej przez Zarz?d Oddzia?u deklaracji podpisanej przez dwch cz?onkw wprowadzaj?cych.
 3. Cz?onkami wspieraj?cymi mog? by? duszpasterze s?u?by zdrowia: duszpasterz krajowy, duszpasterze diecezjalni oraz kapelani szpitali.
 4. Duszpasterze s?u?by zdrowia nie wymagaj? poparcia dwch cz?onkw wprowadzaj?cych oraz s? zwolnieni z wnoszenia sk?adek cz?onkowskich.


15
Za szczeglne zas?ugi w dzia?alno?ci zgodnej z celami Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarz?du G?wnego lub Zarz?du Oddzia?u mo?e nada? godno?? cz?onka honorowego osobom fizycznym.

16
Cz?onkowie zwyczajni-rzeczywi?ci maj? prawo:

 1. Wybiera? i by? wybieranymi do wszystkich w?adz Stowarzyszenia.
 2. Udziela? rekomendacji kandydatom na cz?onkw zwyczajnych-rzeczywistych, cz?onkom kandydatom i cz?onkom wspieraj?cym.
 3. Zg?asza? wnioski i propozycje do w?adz Stowarzyszenia.
 4. Uczestniczy? we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 5. Korzysta? z pomocy i urz?dze? Stowarzyszenia na zasadach okre?lonych w odpowiednim regulaminie.
 6. Posiada? legitymacj? i odznak? Stowarzyszenia na zasadach okre?lonych w odpowiednim regulaminie.


17
Cz?onkowie wspieraj?cy maj? prawa cz?onkw zwyczajnych rzeczywistych wymienione w 16 pkt. 3 5.

18
Cz?onkom honorowym przys?uguj? prawa wymienione w 16 pkt. 3 6 oraz prawo do udzia?u w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z g?osem doradczym.

19
Cz?onkowie zwyczajni-rzeczywi?ci maj? obowi?zek:

 1. Bra? czynny udzia? w urzeczywistnianiu celw i realizacj? zada? Stowarzyszenia.
 2. Stosowa? si? do postanowie? Statutu, regulaminu i uchwa? w?adz Stowarzyszenia.
 3. Godnie reprezentowa? Stowarzyszenie na zewn?trz.
 4. Regularnie op?aca? sk?adki cz?onkowskie.
 5. 20

Cz?onkowie wspieraj?cy maj? takie same obowi?zki jak cz?onkowie zwyczajni rzeczywi?ci z wyj?tkiem wymienionych w 19 pkt 1.


21
Cz?onkowie honorowi maj? takie same obowi?zki jak cz?onkowie zwyczajni rzeczywi?ci z wyj?tkiem wymienionych w 19 pkt 1 i 4.

22
Cz?onkostwo Stowarzyszenia dla cz?onkw zwyczajnych rzeczywistych i wspieraj?cych ustaje na skutek:

 1. ?mierci.
 2. Wyst?pienia zg?oszonego na pi?mie do Zarz?du G?wnego.
 3. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem G?wnego S?du Kole?e?skiego.
 4. Skre?lenia z listy cz?onkw uchwa?? Zarz?du G?wnego z powodu niep?acenia sk?adek cz?onkowskich przez okres jednego roku mimo upomnienia.


23
W razie post?powania uchybiaj?cego godno?ci cz?owieka lub ra??co z?ej postawy moralnej, Walne Zgromadzenie pozbawia cz?onkostwa honorowego na wniosek Zarz?du G?wnego, Zarz?du Oddzia?u, G?wnej Komisji Rewizyjnej lub G?wnego S?du Kole?e?skiego.

24
Od uchwa?y Zarz?du G?wnego Stowarzyszenia dotycz?cej nie przyj?cia w poczet cz?onkw zwyczajnych rzeczywistych, wspieraj?cych, lub skre?lenia z listy cz?onkw, przys?uguje odwo?anie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty dor?czenia uchwa?y w tej sprawie.
Do czasu podj?cia decyzji przez Walne Zgromadzenie odwo?uj?cy si? cz?onek jest zawieszony w prawach cz?onka.

ROZDZIA? V
W?ADZE STOWARZYSZENIA, TRYB DOKONYWANIA ICH WYBORU,
UZUPE?NIANIE SK?ADU ORAZ ICH KOMPETENCJE

25
Naczelnymi w?adzami Stowarzyszenia s?:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Naczelna Rada Stowarzyszenia.
 3. Zarz?d G?wny.
 4. G?wna Komisja Rewizyjna.
 5. G?wny S?d Kole?e?ski.

Cz?onkowie w?adz Stowarzyszenia pe?ni? swoj? funkcj? spo?ecznie.

WALNE ZGROMADZENIE
26

 1. Walne Zgromadzenie tworz? cz?onkowie zwyczajni rzeczywi?ci lub cz?onkowie delegaci zwyczajni rzeczywi?ci, je?eli liczba cz?onkw zwyczajnych rzeczywistych Stowarzyszenia przekroczy 200 osb.
 2. Wybory do wszystkich w?adz Stowarzyszenia odbywaj? si? w g?osowaniu tajnym.
 3. Kadencja w?adz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 4. W przypadku ust?pienia lub ?mierci cz?onkw wybieralnych, sk?ad uzupe?nia Walne Zgromadzenie w drodze tajnego g?osowania.
 5. Uchwa?y w?adz wybieralnych zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci przynajmniej po?owy cz?onkw, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie rwno?ci g?osw rozstrzyga g?os przewodnicz?cego posiedzenia. Na ??danie co najmniej jednego z cz?onkw w?adz przeprowadza si? g?osowanie tajne.


27

 1. Walne Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie Delegatw jest najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwo?ywane jest przez Zarz?d G?wny co dwa lata, porz?dek obrad podawany jest co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i mo?e on by? przez Walne Zgromadzenie zmieniony lub rozszerzony
 3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwo?ywane jest przez Zarz?d G?wny:
  • na mocy w?asnej uchwa?y;
  • na pisemny wniosek G?wnej Komisji Rewizyjnej;
  • na pisemny wniosek co najmniej 40% cz?onkw zwyczajnych-rzeczywistych.
 4. Wnioski o zwo?anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winny by? uzasadnione i zawiera? projekt porz?dku obrad. Od chwili z?o?enia wniosku do czasu zwo?ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie mo?e up?yn?? wi?cej ni? 2 m-ce (60 dni). Je?eli liczba cz?onkw zwyczajnych rzeczywistych Stowarzyszenia przekroczy 200 osb, w nast?pnym Walnym Zgromadzeniu uczestnicz? cz?onkowie delegaci.
 5. Delegaci wybierani s? przez cz?onkw zwyczajnych rzeczywistych na Walnych Zgromadzeniach cz?onkw Stowarzyszenia; 1 delegat na 10 cz?onkw. Kadencja delegatw trwa 4 lata. W Walnym Zgromadzeniu cz?onkw uczestnicz? z prawem wybierania i bycia wybieranymi cz?onkowie zwyczajni rzeczywi?ci, nale??cy do Ko?a lub K?, nad ktrymi dany Zarz?d sprawuje opiek?. Do Zgromadzenia Delegatw stosuje si? odpowiednio postanowienia Statutu dotycz?ce Walnego Zgromadzenia.
 6. W Walnym Zgromadzeniu Delegatw uczestnicz? z urz?du Prezes i cz?onkowie Zarz?du G?wnego, G?wnej Komisji Rewizyjnej i G?wnego S?du Kole?e?skiego z g?osem stanowi?cym.
 7. W Walnym Zgromadzeniu i w Walnym Zgromadzeniu Delegatw mog? uczestniczy? z g?osem doradczym: cz?onkowie honorowi, krajowy duszpasterz s?u?by zdrowia i diecezjalni duszpasterze s?u?by zdrowia.
 8. Uchwa?y Walnego Zgromadzenia i Walnego Zgromadzenia Delegatw zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw w pierwszym terminie przy obecno?ci co najmniej po?owy oglnej liczby cz?onkw lub delegatw, w drugim terminie bez wzgl?du na liczb? obecnych.


28
Walne Zgromadzenie:

 1. Okre?la g?wne kierunki dzia?alno?ci Stowarzyszenia.
 2. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej i G?wnego S?du Kole?e?skiego.
 3. Udziela lub odmawia udzielenia absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi G?wnemu i Naczelnej Radzie Stowarzyszenia.
 4. Wybiera Prezesa i cz?onkw Zarz?du G?wnego, G?wn? Komisj? Rewizyjn? i G?wny S?d Kole?e?ski.
 5. Rozpatruje wnioski Naczelnej Rady Stowarzyszenia, Zarz?du G?wnego, G?wnej Komisji Rewizyjnej, G?wnego S?du Kole?e?skiego, agend i cz?onkw Stowarzyszenia.
 6. Nadaje godno?? cz?onka honorowego oraz pozbawia go po wys?uchaniu wniosku G?wnego S?du Kole?e?skiego, Naczelnej Rady Stowarzyszenia, b?d? Zarz?du G?wnego.
 7. Rozstrzyga sprawy odwo?a? cz?onkw zwyczajnych rzeczywistych i uczestnikw Walnego Zgromadzenia od uchwa?y G?wnego S?du Kole?e?skiego i Zarz?du G?wnego zgodnie z 22.
 8. Uchwala zmiany Statutu.
 9. Zatwierdza regulaminy Stowarzyszenia, a w szczeglno?ci Naczelnej Rady Stowarzyszenia, Zarz?du G?wnego, G?wnej Komisji Rewizyjnej i G?wnego S?du Kole?e?skiego.
 10. Podejmuje uchwa?y w sprawach nie zastrze?onych do kompetencji innych W?adz Stowarzyszenia.
 11. Uchwala rozwi?zanie i likwidacj? Stowarzyszenia na warunkach i w trybie okre?lonym w 49, 50, 51.


NACZELNA RADA STOWARZYSZENIA

29
Naczelnej Radzie Stowarzyszenia przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia, a w jej sk?ad wchodz?:

 1. Zarz?d g?wny.
 2. Prezesi Oddzia?w.
 3. Z g?osem doradczym mog? uczestniczy?: Asystent Ko?cielny Stowarzyszenia, diecezjalni duszpasterze s?u?by zdrowia.


30
Do kompetencji Naczelnej Rady Stowarzyszenia nale?y:

 1. Nadzr nad dzia?alno?ci? Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wskazaniami i uchwa?ami Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwalanie i zatwierdzanie rocznych planw pracy i bud?etu Stowarzyszenia.
 3. Ustalanie wysoko?ci wpisowego, sk?adek cz?onkowskich, sposobu ich p?acenia oraz sposobu i wysoko?ci odprowadzania ich do Zarz?du Oddzia?u oraz do Zarz?du G?wnego.


31
Posiedzenia Naczelnej Rady Stowarzyszenia odbywaj? si? w miar? potrzeby, lecz nie rzadziej ni? raz na rok.

32
Do wa?no?ci obrad Naczelnej Rady Stowarzyszenia potrzebna jest obecno?? ponad po?owy cz?onkw Naczelnej Rady Stowarzyszenia w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwa?y zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw. W razie rwno?ci g?osw rozstrzyga g?os przewodnicz?cego posiedzenia. Na ??danie co najmniej jednego z cz?onkw Naczelnej Rady Stowarzyszenia przeprowadza si? g?osowanie tajne


ZARZ?D G?WNY
33

 1. W sk?ad Zarz?du G?wnego wchodz?:
  1. Prezes
  2. Wiceprezes
  3. Sekretarz
  4. Skarbnik
  5. 1 3 cz?onkw
 2. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Zarz?du G?wnego spo?rd kandydatw zg?oszonych przez uprawnionych do g?osu uczestnikw Zgromadzenia. Kandydowa? mog? osoby obecne na sali, a tak?e nieobecni, ktrzy z?o?? pisemn? zgod? na kandydowanie.
 3. Prezesa wybiera si? w osobnym g?osowaniu. Wybr uwa?a si? za dokonany, je?eli w pierwszym g?osowaniu kandydat otrzyma bezwzgl?dn? wi?kszo?? g?osw. W razie nie dokonania wyboru w pierwszym g?osowaniu, w drugim dokonuje si? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw spo?rd dwch, ktrzy otrzymali najwi?ksz? liczb? g?osw w pierwszym g?osowaniu. Funkcj? Prezesa wolno sprawowa? przez dwie nast?puj?ce po sobie kadencje. Prawo o ubieganie si? o kolejny wybr przys?uguje po up?ywie co najmniej jednej kadencji.
 4. Wybranymi na pozosta?ych cz?onkw Zarz?du G?wnego s? ci, ktrzy uzyskali kolejno najwi?ksz? liczb? g?osw pod warunkiem, ?e ka?dy z nich otrzyma? ponad po?ow? wa?nie oddanych g?osw. Je?li w pierwszym g?osowaniu nie wszystkie miejsca zostan? obsadzone lub nikt nie uzyska bezwzgl?dnej wi?kszo?ci przeprowadza si? g?osowanie ponowne. O wyborze na nie obsadzone miejsca decyduje zwyk?a wi?kszo?? g?osw.
 5. Zarz?d G?wny konstytuuje si? na wniosek Prezesa na pierwszym posiedzeniu, nie p?niej ni? 30 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
 6. W posiedzeniach Zarz?du G?wnego mo?e bra? udzia? z g?osem doradczym Asystent Ko?cielny Stowarzyszenia oraz na zaproszenie Prezesa mog? bra? udzia? rwnie? z g?osem doradczym prezesi Zarz?dw Oddzia?w.


34
Do kompetencji Zarz?du G?wnego Stowarzyszenia nale?y:

 1. Kierowanie bie??c? dzia?alno?ci? Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem Statutu, wskazaniem i uchwa?ami Walnego Zgromadzenia oraz Naczelnej Rady Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwa? Walnego Zgromadzenia oraz Naczelnej Rady Stowarzyszenia.
 3. Przyjmowanie cz?onkw zwyczajnych rzeczywistych i wspieraj?cych na podstawie przys?anych deklaracji przez Zarz?dy Oddzia?w oraz wyst?powanie z wnioskiem o nadanie godno?ci cz?onka honorowego, skre?lenie z listy cz?onkw zgodnie z postanowieniem 22.
 4. Powo?ywanie, zawieszanie i rozwi?zywanie Oddzia?w i K? oraz nadzorowanie ich dzia?alno?ci.
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz i dzia?anie w jego imieniu.
 6. Uchwalanie rocznych planw i bud?etu Stowarzyszenia.
 7. Anga?owanie i zwolnienie pracownikw.
35
Posiedzenia Zarz?du G?wnego odbywaj? si? w miar? potrzeby, lecz nie rzadziej ni? dwa razy w roku.

36
Do wa?no?ci obrad Zarz?du G?wnego potrzebna jest obecno?? ponad po?owy cz?onkw Zarz?du G?wnego w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwa?y zapadaj? zwyk?? wi?ksz? wi?kszo?ci? g?osw. W razie rwno?ci g?osw rozstrzyga g?os przewodnicz?cego posiedzenia. Na ??danie co najmniej jednego z cz?onkw Zarz?du G?wnego przeprowadza si? g?osowanie tajne.

G?WNA KOMISJA REWIZYJNA
37

 1. G?wna Komisja Rewizyjna w sk?adzie 3 5 cz?onkw jest w?adz? kontroluj?c? dzia?alno?? Stowarzyszenia. G?wna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodnicz?cego, wiceprzewodnicz?cego i sekretarza w ci?gu 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
 2. Do zakresu dzia?alno?ci G?wnej Komisji Rewizyjnej nale?y:
  1. kontrola dzia?alno?ci merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia;
  2. kontrola gospodarki finansowej i maj?tkowej Stowarzyszenia;
  3. kontrola dzia?alno?ci gospodarczej Stowarzyszenia;
  4. kontrola, o ktrej mowa w 37 ust. 2 pkt 1, 2, 3 winna by? przeprowadzana przynajmniej raz w roku;
  5. opiniowanie rocznego preliminarza oraz bilansw rocznych Stowarzyszenia;
  6. sk?adanie sprawozda? na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia i sk?adanie wnioskw o udzielenie absolutorium Zarz?dowi G?wnemu;
  7. wyst?powanie do Zarz?du G?wnego Stowarzyszenia z wnioskiem o zwo?anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub posiedzenia Zarz?du G?wnego.
 3. G?wna Komisja Rewizyjna ma prawo kontrolowa? dzia?alno?? merytoryczn? i gospodark? finansow? Oddzia?w i K?.
 4. Przedstawiciele G?wnej Komisji Rewizyjnej mog? bra? udzia? w posiedzeniach Zarz?du G?wnego, Naczelnej Rady Stowarzyszenia lub Zarz?du Oddzia?u z g?osem doradczym.


G?WNY S?D KOLE?E?SKI
38

 1. G?wny S?d Kole?e?ski w sk?adzie 5 osb wybiera ze swego grona przewodnicz?cego.
 2. G?wny S?d Kole?e?ski orzeka na wniosek Walnego Zgromadzenia, Rady Naczelnej, Zarz?du G?wnego, Zarz?du Oddzia?w oraz cz?onkw Stowarzyszenia w sprawach:
  1. spornych mi?dzy cz?onkami Stowarzyszenia wynikaj?cych z ich dzia?alno?ci w Stowarzyszeniu;
  2. dotycz?cych naruszania postanowie? Statutu, regulaminw i uchwa? w?adz Stowarzyszenia.
 3. Karami dyscyplinarnymi s?:
  1. upomnienie,
  2. wykluczenie.
 4. Od orzecze? G?wnego S?du Kole?e?skiego przys?uguje odwo?anie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty dor?czenia orzeczenia za po?rednictwem Zarz?du G?wnego. Uchwa?a Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 5. Zasady i tryb post?powania G?wnego S?du Kole?e?skiego okre?la regulamin, uchwalony przez S?d i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.ROZDZIA? VI
STRUKTURA STOWARZYSZENIA
W?ADZE TERENOWE

39

 1. Podstawow? jednostk? organizacyjn? Stowarzyszenia jest Oddzia? zatwierdzony przez Zarz?d G?wny Stowarzyszenia.
 2. Oddzia? prowadzi dzia?alno?? zgodn? ze Statutem Stowarzyszenia.
 3. Oddzia?y tworzone s? na wniosek co najmniej 10 cz?onkw zwyczajnych rzeczywistych.
 4. Uzupe?nienie w?adz nast?puje zgodnie z 26 ust. 4.
 5. Do warunkw wa?no?ci uchwa? w?adz terenowych stosuje si? odpowiednio postanowienia Statutu w?adz centralnych zgodnie z 26 ust. 4.
 6. Nadzr nad dzia?alno?ci? statutow? Oddzia?u sprawuje Zarz?d G?wny i G?wna Komisja Rewizyjna.


40

 1. W?adzami Oddzia?u Stowarzyszenia s?:
  1. Walne Zgromadzenie Oddzia?u cz?onkw zwyczajnych-rzeczywistych, lub Walne Zgromadzenie Delegatw, je?eli jest powy?ej 100 cz?onkw Oddzia?u.
  2. Zarz?d Oddzia?u.
  3. Komisja Rewizyjna Oddzia?u.
 2. Kadencja w?adz Oddzia?u trwa 4 lata.


41

 1. Najwy?sz? w?adz? Oddzia?u jest Walne Zgromadzenie cz?onkw zwyczajnych rzeczywistych Oddzia?u lub Walne Zgromadzenie Delegatw Oddzia?u zwo?ywane przez Zarz?d Oddzia?u co najmniej raz na dwa lata. Czas Kadencji w?adz trwa 4 lata. Je?eli liczba cz?onkw Oddzia?u przekroczy 100 osb, zwo?uje si? Walne Zgromadzenie Delegatw Oddzia?u. Cz?onkowie Oddzia?u wybieraj? delegatw (1 delegat na 10 cz?onkw). Uchwa?y zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw przy obecno?ci w pierwszym terminie co najmniej 60% oglnej liczby cz?onkw zwyczajnych-rzeczywistych Oddzia?u, a w drugim terminie bez wzgl?du na liczb? obecnych.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddzia?u lub Walnego Zgromadzenia Delegatw Oddzia?u nale?y:
  1. wybr Zarz?du Oddzia?u w g?osowaniu tajnym;
  2. wybr Komisji Rewizyjnej Oddzia?u;
  3. uchwalanie planu dzia?alno?ci Oddzia?u i rozpatrywania sprawozda? z dzia?alno?ci Oddzia?u;
  4. uchwalanie preliminarzy bud?etowych w ramach bud?etu Oddzia?u Stowarzyszenia;
  5. rozpatrywanie wnioskw Zarz?du Oddzia?u, agend i cz?onkw Oddzia?u;
  6. wybr delegatw na Walne Zgromadzenie Delegatw zgodnie z 27 ust. 5.
 3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Oddzia?u zwo?ywane jest odpowiednio jak Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w?adz centralnych zgodnie z 27 ust. 3 pkt. 1, 2, 3 oraz ust 4.


42

 1. Zarz?d Oddzia?u sk?ada si? w zale?no?ci od liczby cz?onkw z:
  1. w przypadku do 20 cz?onkw w??cznie z:
   1. prezesa,
   2. sekretarza,
   3. skarbnika;
  2. w przypadku powy?ej 20 cz?onkw z:
   1. prezesa,
   2. wiceprezesa,
   3. sekretarza,
   4. skarbnika,
   5. 1 3 cz?onkw.
 2. W pracach Zarz?du Oddzia?u mo?e uczestniczy? z g?osem doradczym Asystent Ko?cielny Stowarzyszenia.
 3. Zarz?d Oddzia?u wybierany jest w trybie okre?lonym w 33 ust. 2, 3, 4, 5.
 4. Zarz?d Oddzia?u:
  1. przyjmuje deklaracje kandydatw na cz?onkw;
  2. kieruje realizacj? zada? statutowych Stowarzyszenia w Oddziale;
  3. wyst?puje z wnioskami do Zarz?du G?wnego Stowarzyszenia;
  4. kieruje do Zarz?du G?wnego wnioski kandydatw na cz?onkw wraz z deklaracj? kandydata;
  5. zwo?uje Walne Zgromadzenie Oddzia?u;
  6. realizuje preliminarze bud?etowe w ramach bud?etu Oddzia?u oraz zaci?ga zobowi?zania maj?tkowe w ramach posiadanych przez Oddzia? ?rodkw materialnych;
  7. anga?uje i zwalnia pracownikw.
 5. Do reprezentowania Oddzia?u na zewn?trz uprawnieni s? prezes i wiceprezes Oddzia?u, do podpisywania pism i dokumentw uprawnieni s? prezes, wiceprezes i sekretarz Oddzia?u.


43
Komisja Rewizyjna Oddzia?u z?o?ona z przewodnicz?cego i dwch w przypadku minimalnej liczby cz?onkw lub czterech cz?onkw w przypadku wi?kszej liczby cz?onkw Oddzia?u kontroluje dzia?alno?? Oddzia?u i jego Zarz?du, przedstawia wnioski na Walnym Zgromadzeniu Oddzia?u lub Walnym Zgromadzeniu Delegatw Oddzia?u o udzielenie lub odmwienie absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi. Postanowienia 37 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ust. 3 i ust. 4 stosuje si? odpowiednio.

44

 1. Oddzia? mo?e powo?ywa? Ko?a na wniosek co najmniej 5 cz?onkw zwyczajnych rzeczywistych.
 2. Ko?a mog? by? dzielnicowe, szpitalne, specjalizacyjne, parafialne i inne.
 3. Zakres terytorialny dzia?alno?ci K? okre?la osobna uchwa?a Zarz?du Oddzia?u.
 4. Ko?o prowadzi dzia?alno?? zgodn? ze Statutem Stowarzyszenia.ROZDZIA? VII
MAJ?TEK STOWARZYSZENIA

45
Maj?tek Stowarzyszenia stanowi?: nieruchomo?ci, ruchomo?ci, fundusze.

46
Maj?tek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. Wpisowego i sk?adek cz?onkowskich.
 2. Dzia?alno?ci gospodarczej oraz dochodw w?asnych.
 3. Dotacji.
 4. Darowizn, spadkw i zapisw oraz dochodw w?asnych.


47

 1. Dla zaci?gania zobowi?za? maj?tkowych w imieniu Stowarzyszenia lub udzielania pe?nomocnictw wymagane jest wsp?dzia?anie dwch cz?onkw Zarz?du G?wnego w tym Prezesa lub upowa?nionego Wiceprezesa oraz skarbnika, albo innego upowa?nionego cz?onka Zarz?du G?wnego Stowarzyszenia w ramach ustalonego bud?etu. O?wiadczenie woli w tym zakresie powinno by? sk?adane pod nazw? Stowarzyszenia.
 2. Dla zaci?gania zobowi?za? maj?tkowych w imieniu Oddzia?u Stowarzyszenia lub udzielania pe?nomocnictw wymagane jest wsp?dzia?anie dwch cz?onkw Zarz?du Oddzia?u w tym prezesa lub upowa?nionego wiceprezesa oraz skarbnika, albo innego upowa?nionego cz?onka Zarz?du Oddzia?u Stowarzyszenia w ramach ustalonego bud?etu. O?wiadczenie woli w tym zakresie powinno by? sk?adane pod nazw? Stowarzyszenia.


48

 1. W dyspozycji Zarz?du G?wnego Stowarzyszenia pozostaj? fundusze pochodz?ce z wpisowego, cz??ci sk?adki cz?onkowskiej przekazywanej przez Oddzia?y oraz dotacji, darowizn i spadkw i zapisw na rzecz ca?ego Stowarzyszenia.
 2. W dyspozycji Oddzia?u Stowarzyszenia pozostaj? fundusze pochodz?ce ze sk?adek Stowarzyszenia po odprowadzeniu ustalonej przez Naczeln? Rad? Stowarzyszenia cz??ci przeznaczonej na rzecz Zarz?du G?wnego, a tak?e darowizny i inne przychody przeznaczone przez ofiarodawcw lub Zarz?d G?wny na dzia?alno?? danego Oddzia?u.ROZDZIA? VIII
ZMIANY STATUTU I ROZWI?ZANIE
STOWARZYSZENIA

49
Uchwa?y w sprawie zmian Statutu lub rozwi?zania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie wi?kszo?ci? 2/3 przy obecno?ci co najmniej po?owy oglnej liczby osb uprawnionych do g?osowania, a w drugim terminie bez wzgl?du na liczb? osb. Statut Stowarzyszenia oraz wprowadzane w nim zmiany wymagaj? do wa?no?ci zatwierdzenia przez Konferencj? Episkopatu Polski.

50
W przypadku rozwi?zania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie okre?la sposb likwidacji oraz wybiera Komisj? Likwidacyjn? w sk?adzie 3 5 cz?onkw, ktra przeprowadzi likwidacj? Stowarzyszenia.

51
W razie likwidacji Stowarzyszenia b?d? Oddzia?u Stowarzyszenia (art.35 ust.3 pkt.3 ustawy o stosunku Pa?stwa do Ko?cio?a Katolickiego (Dz. U. 1989 Nr 29, poz.154 z p?n. zm.) jego maj?tek przechodzi na rzecz Konferencji Episkopatu Polski lub na inn? ko?cieln? osob? prawn? wskazan? przez Przewodnicz?cego Konferencji Episkopatu Polski.