Nasze Publikacje
KSI?DZ JERZY POPIE?USZKO, DUSZPASTERZ PIEL?GNIAREK PDF Drukuj

"W??czajcie Boga we wszystkie swoje sprawy"
/Ks. Jerzy Popie?uszko/

Ksi?dza Jerzego pozna?am na op?atku dla pracownikw s?u?by zdrowia u Ks. Kardyna?a Wyszy?skiego na prze?omie 1978/79 r. Pierwsz? trosk? nowego duszpasterza, ktr? si? z nami podzieli? by?o to, ?e na comiesi?cznej Mszy ?w. dla piel?gniarek nie by?o... piel?gniarek. Kiedy od naszej male?kiej grupy piel?gniarskiej odszed? do innych uczestnikw uroczysto?ci, popatrzy?y?my po sobie i stwierdzi?y?my, ?e chyba trzeba b?dzie mu pomc. Zaprosi? nas wtedy do siebie (by? wikarym w parafii Dzieci?tka Jezus), aby porozmawia? o rozpoczynaj?cej si? wsplnej pracy. Nie mia? gotowego planu, nie zamierza? niczego narzuca?. Chcia? pozna? nasze problemy i oczekiwania, aby dawa? to, co rzeczywi?cie jest nam potrzebne. I tak si? zacz??y te spotkania, jedne na modlitwie i rwnolegle drugie, po?wi?cone naszym problemom zawodowym i ludzkim.
Od samego pocz?tku przekona?y?my si?, ?e w trudnej sytuacji mo?emy liczy? na pomoc Ksi?dza. Je?li nie mg? pomc osobi?cie, szuka? pomocy u innych (tak by?o zawsze). Kiedy? np. na samym pocz?tku, zwrci? si? do mnie z pro?b? o pomoc dla niezam??nej ci??arnej piel?gniarki, ktra nie mia?a pracy. Uda?o mi si? znale?? dla niej prac? w szpitalu, w ktrym pracowa?am. Sprawy u?o?y?y si? dobrze. Dziewczyna urodzi?a zdrowe dziecko, ojciec dziecka o?eni? si? z ni?. Mam nadziej?, ?e dalej wszystko uk?ada si? jej dobrze.

Więcej…
 
NIM PRZYSZ?A NIEPODLEG?O?? (90 rocznica odzyskania niepodleg?o?ci) Drukuj Email

Helena Matoga


Krakowskie piel?gniarki w dzia?aniach podczas I wojny ?wiatowej.

Wybuch I wojny ?wiatowej sparali?owa? ?ycie w Galicji. Wszelkie podejmowane dzia?ania podporz?dkowane by?y rygorom wojennym. Krakw og?oszono twierdz?, mieszka?cw proszono o wyjazd poza granice. Zamo?niejsze rodziny wyje?d?a?y z dala od linii frontu najcz??ciej w g??b Austrii. Ludno?? z rejonw walk ewakuowano do obozw przej?ciowych, g?wnie na teren Czech. Utworzono szpitale wojenne z ustalon? wcze?niej obsad?.
Więcej…
 
30 ROCZNICA PIERWSZEJ PIELGRZYMKI JANA PAW?A II DO POLSKI Drukuj Email
Helena Matoga


W roku 1966 wczesne w?adze PRL, z I Sekretarzem PZPR W?adys?awem Gomu?k? na czele, nie wyrazi?y zgody na przyjazd do Polski papie?a Paw?a VI na obchody Tysi?clecia Chrztu. Odmwiono wydania paszportu na wyjazd do Rzymu kardyna?owi Stefanowi Wyszy?skiemu. Starano si? rwnie? za wszelk? cen? doprowadzi? do konfliktu pomi?dzy Prymasem Stefanem Wyszy?skim a kardyna?em Karolem Wojty??. Jednak w roku 1979, aparat partyjny, z Edwardem Gierkiem na czele, znalaz? si? w niezr?cznej dla siebie sytuacji i by? zmuszony zezwoli? na przyjazd Papie?a-Rodaka do Ojczyzny. Op?niono jednak zaplanowany przez Jana Paw?a II przyjazd o jeden miesi?c, udaremniaj?c Mu uczestnictwo w majowych uroczysto?ciach ku czci ?w. Stanis?awa Biskupa na Ska?ce.
Więcej…
 
Maria Magdalena Epstein OP (1875-1947), cz.1 Drukuj Email
Ks. prof. Stefan RY?KO CRL


Cz. I - Pionierka szkolnictwa piel?gniarskiego w Polsce.

Z?otymi literami i to pod ka?dym wzgl?dem wpisa?a si? w dzieje szpitalnictwa krakowskiego Siostra Magdalena Maria EPSTEIN, by?a dyrektorka Uniwersyteckiej Szko?y Piel?gniarek w Krakowie, p?niej dominikanka z Grdka,: niepozorna, g??boko religijna, o szerokim umy?le, pochodz?ca ze sfer inteligenckich, pos?uguj?ca si? wieloma j?zykami i gruntownie wykszta?cona.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2