PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katowice   
środa, 26 czerwca 2013 20:24
Musz? uzdrowi? dusz? i cia?o, uzyska? wewn?trzny spokj. Czy to mo?liwe? Je?li wierz? to wszystko jest mo?liwe bo nie jestem zostawiona sama sobie - jest ze mn? Jezus a wi?c wierz?? - no to niech mi si? stanie wg mojej wiary.To wa?ne szczeglnie w tym roku, bo to w?a?nie jest Rok Wiary. Ws?uchuj? si? w g?os Pasterza ale Go nie widz?. Jakie to trudne na?ladowa? Chrystusa, na?ladowa? Jego mi?o?? i jeszcze :"we? swj krzy? i id? na mn?" Jezu a ?wiat Ci? nienawidzi za prawd?, za wyrzuty sumienia. "Gdyby?cie byli ze ?wiata, ?wiat by was kocha?". Dlaczego tak si? dzieje, ?e "salony" s? wa?ne - ich odpowied? to r?ne stopnie sprzeciwu - o?mieszanie,dezaprobata, wykluczenie w pracy, agresja, nienawi??- w zale?no?ci od tego jak b?dzie swym aposto?owaniem "szkodzi?" ucze? Chrystusa ( J. Popie?uszko). I we mnie jest napi?cie mi?dzy "za Chrystusem czy przeciw' a mo?e by? neutralnym i mie? ?wi?ty spokj (pokusa).W sercu krzyk pragnie? a Bg mwi w ciszy,tu dzia?a Duch ?w.,pokazuje krlestwo prawdy, mi?o?ci,?wiat?a w sercu, nast?puje po??czenie wiary z uczynkami. Chc? wej??w kr?g ?wiat?a musz? wi?c opu?ci? neutralnych i samej przesta? ni? by?.Wiar? i mi?o?ci? mam zwyci??y? w konfrontacji ze ?wiatem. Id? na Jasn? Gr? do wsplnoty, bo " gdzie dwch albo trzech zebranych jest w imi? Moje..."Czy po tych rekolekcjach pjd? za Chrystusem a inni?Nie dowiemy si? je?li nie poddamy si? prbie. Na czas prby pob?ogos?aw nam Panie!Musz? si? uczy? Twojego sposobu ?ycia.nie mog? polega? tylko na sobie.Tu na Jasnej Grze musi zapa?a? moje serce i z tym p?omieniem z tej Gry mam zej??, wrci? do swoich, do pracy. Jaka b?dzie moja odpowied? za jaki? czas na pytanie "czy mi?ujesz mnie ". Z pokor? odpowiem - tak Panie, Ty wiesz, ?e Ci? mi?uj?, z Tob? id? do innych, by ich przyprowadzi? do Ciebie, bo Ci? poszukuj?, s? zagubieni, w?tpi? ale te? chc? Ci? w sobie ocali?, by ocali? Ci? Bo?e w ?wiecie. Jestem s?ug? i obro?c? ?ycia. G?oszone nauki g??boko poruszy?y moje serce.Tylko nieudolnie i w sposb bardzo okrojonyprbowa?am podzieli? si? wskazwkami o. rekolekcjonisty. Wierz?, ?e cho? troch? tym przekazem zach?ci?am par? osb do uczestniczenia w rekolekcjach. atem do spotkania w przysz?ym roku na Jasnej Grze a mo?e jeszcze w tym u Matki Sprawiedliwo?ci i Mi?o?ci Spo?ecznej w Piekarach ?l?skich. Zapraszam Maria Labus