PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katowice   
środa, 26 czerwca 2013 19:07

Szcz??? Bo?e!

Drogie kole?anki nie wszystkim dane by?o to, by uczestniczy? w pielgrzymce pracownikw s?u?by zdrowia na Jasnej Grze a by?a to ju? 89, tak 89 nasza pielgrzymka. Te pielgrzymki zawsze poprzedzaj? rekolekcje. Podobnie by?o i w tym roku a odbywa?y si? one 24-25 maja. Przewodniczy? tym rekolekcjom ks.dr hab. Lucjan Szczepaniak - zakonnik, lekarz, kapelan. W pi?tek i sobot? konferencje poprzedza?y msza ?w. Prosili?my w niej o ?aski Ducha ?w. dla prowadz?cego i dla uczestnikw. W pi?tek szczeglnie polecali?my krajowego duszpasterza s?. zdrowia ks.prof. St. Warzeszaka z okazji 35 rocznicy kap?a?stwa oraz Jego poprzednika ks. dr J.Jachimczaka, ktry obchodzi? 45 lat pos?ugi kap?a?skiej. Po mszy ?w. i konferencji rozwa?ali?my Tajemnice ?wiat?a r?a?ca ?w. a potem by?y kolejne konferencje. Wieczorem mia?a miejsce godzina dialogu, ktra dotyczy?a duchowo?ci w medycynie. W sobot? po konferencjach by?a okazja do adorowania Naj?w. Sakramentu i mo?liwo?? skorzystania z sakramentu pokuty.

Pielgrzymka Oglnopolska rozpoczyna?a si? Apelem przed obrazem MB Cz?stochowskiej ,potem szli?my drog? krzy?ow? na Wa?ach Jasnogrskich i o godz. 23 rozpocz??a si? Pasterka Maryjna i czuwanie nocne ( dla ch?tnych) w Kaplicy Cudownego Obrazu.

W niedziel? rano modlili?my si? psalmami z Liturgii Godzin a po modlitwie abpHenryk Hoser wyg?osi? konferencj? nt " Gender - wyzwaniem dla cywilizacji". (Tekst tego wyst?pienia na stronach internetu).

W po?udnie rozpocz??a si? uroczysta msza ?w.koncelebrowana przez abp Hosera,bp S.Regmunta przewodnicz?cego Zespo?u KEP ds. S?u?by Zdrowia oraz kapelanw szpitali, duszpasterzy diecezjalnych s?. zdrowia. Pielgrzymk? zako?czy? Akt zawierzenia Matce Bo?ej S?u?by Zdrowia.


Poniewa? zaznaczy?am, ?e pielgrzymk? poprzedzaj? rekolekcje chcia?am w miar? mo?liwo?ci podzieli? si? tym co by?o g?wnym przes?aniem g?oszonych konferencji.O. rekolekcjonista kierowa? nasze my?li na Chrystusa, ktry pochyla si? z mi?o?ci? nad cierpi?cym. Pracownik s?y?by zdrowia te? pochyla si? nad cz?owiekiemcierpi?cym ale czy robi to tylko jako wprawny zawodowiec czy w jego pos?udze jest misja. Czy swoj? prac? wykonuje z powo?ania,czy ju? odkry?am/odkry?em godno?? s?u?enia ka?demu kto tego wymaga. Oceniam siebie i innych a przecie? wszyscy jeste?my rwni w godno?ci. Czy s?u??c cierpi?cemu odwa?nie wyznaj? sw? wiar?, bo cz?sto zatajenie mojej wiary utrudnia sytuacj? chorego a przecie? ka?dy l?ka si? cierpienia i ?mierci. W oczach cierpi?cego jest brama do nieba, jest nadzieja. Mo?e cierpi? na kompleks ni?szo?ci wobec bezbo?nych.Jestem Szymonem z Cyreny albo id? drog? " na salony", - oddaj mi pok?on a oddam ci wszystko?" Weryfikacja wiary w chwili prby wcale nie musi by? straszna. Jednak przyznanie si? do wiary to jeszcze nie wszystko, jeszcze musz? pojedna? si? z Bogiem, lud?mi i z sob?.

Poprawiony: środa, 26 czerwca 2013 20:21